Carnaval Roses 2020

(Cat) El Carnaval de Roses és un esdeveniment únic. Durant molts anys, concretament per l’època del franquisme, les festes de Carnaval es van prohibir a totes les comunitats espanyoles acabant així amb cinc segles de història tradicional i popular. Però ni la prohibició de Franco va poder amb la costum dels rosincs, els quals mai van deixar de celebrar aquestes festes tant arrelades i estimades per ells i la seva identitat com a poble amant de les bones costums llegendàries i mítiques. Roses va ser de les poques ciutats que es va salvar de la censura del franquisme pel que fa a aquesta festivitat que gairebé desapareix de la tradició catalana i per extensió també espanyola. I el fet és que els rosincs per tal de no perdre’s aquesta festa sota cap concepte, durant aquells anys tan crítics van aconseguir camuflar la festa del Carnaval sota la costum de celebrar balls regionals, ja que el folklore sempre va agradar al règim franquista, s’anomenaven ‘Fiestas regionales de trajes folklóricos’ i estava absolutament prohibit tapar-se la cara. Un any un dels campaners es va tapar i les autoritats van suspendre tot el Carnaval.

Amb la tècnica del Filmsoup (pelicula banyada amb diferents substancies com el vinagre, la llimona, la sal i el bicarbonat) he pretès transmetre la imatge de festa i disbauxa que suposa el Carnaval.

(Esp) El Carnaval de Roses es un acontecimiento único. Durante muchos años, concretamente en la época del franquismo, las fiestas de Carnaval se prohibieron a todas las comunidades españolas acabando así con cinco siglos de historia tradicional y popular. Pero ni la prohibición de Franco pudo con la costumbre de los habitantes de Roses, los cuales nunca dejaron de celebrar estas fiestas tan arraigadas y queridas por ellos y su identidad como pueblo amante de las buenas costumbres legendarias y míticas. Roses fue de las pocas ciudades que se salvó de la censura del franquismo con respecto a esta festividad que casi desaparece de la tradición catalana y por extensión también española. Y el hecho es que los habitantes de Roses para no perderse esta fiesta bajo ningún concepto, durante aquellos años tan críticos lograron camuflar la fiesta del Carnaval bajo la costumbre de celebrar bailes regionales, ya que el folclore siempre gustó al régimen franquista, se llamaban ‘Fiestas regionales de trajes folklóricos’ y estaba absolutamente prohibido taparse la cara. Un año uno de los campaneros se tapó y las autoridades suspendieron todo el Carnaval.

Con la técnica del Filmsoup (película bañada con diferentes sustancias como el vinagre, el limón, la sal y el bicarbonato) he pretendido transmitir la imagen de fiesta y alegría que supone el Carnaval.

(Eng) The Roses Carnival is a unique event. For many years, specifically during the Franco era, Carnival festivities were banned in all Spanish communities, ending five centuries of traditional and popular history. But neither Franco’s ban could with the custom of the Rosincs, who never stopped celebrating these festivals so ingrained and loved by them and their identity as a people who love good legendary and mythical customs. Roses was one of the few cities that saved the censorship of Franco regarding this festival almost disappears from the Catalan tradition and by extension Spain. And the fact is that the rosincs in order not to miss this party under any circumstances, during those critical years managed to camouflage the Carnival party under the custom of celebrating regional dances, as folklore always liked the Franco regime, s ‘they called it’ Regional Folk Costume Festivals’ and it was absolutely forbidden to cover one’s face. One year one of the bell towers was covered and the authorities suspended the whole Carnival.

With the Filmsoup technique (a film bathed in different substances such as vinegar, lemon, salt and baking soda), I tried to convey the image of party and debauchery that Carnival entails.

 

 

 

Camara: Diana+ 35 mm

Film: Filmsoup expired

Data: Febrer 2020

Serie: Carnalval Roses